ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website ressorterend onder www.sustainableworking.org Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Instituut voor Duurzaam Werken vzw
(Institute for Sustainable Working vzw).
Voor meer informatie kan u een mail sturen naar info@sustainableworking.org

 

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en 
domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainable Working vzw) of derden toe.
U verbindt zich er o.m. toe :
 
 • ● De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
 • ● Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
 • ● De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
 • ● De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
 • ● De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainable Working vzw) te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

 

Persoonsgegevens

Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainable Working vzw)  verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker aan Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainable Working vzw)  de toestemming zijn of haar persoonlijke Instituut voor Duurzaam Werken vzw – Institute for Sustainable Working vzw. Krekelstraat 15,  9300 Aalst (België).   BE 472 750 185 gegevens op te slaan in een bestand van Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainable Working vzw)  met het oog op klantenbeheer en direct mail per post of e-mail. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten aan info@sustainableworking.org

 

Cookies

Het accepteren van cookies is noodzakelijk voor het gebruik van de applicatie. Tijdens een bezoek aan de site worden automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf geplaatst op uw computer. Deze gegevens helpen ons de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. 
Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

 

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainable Working vzw) staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainable Working vzw) is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainable Working vzw)  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

 

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainable Working vzw)  heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainable Working vzw)  houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud 
van deze websites of webpagina's.

 

Links naar www.sustainableworking.org

Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.sustainableworking.org is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainable Working vzw). Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

 

Paswoorden en beveiligde delen van de site

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainable Working vzw) onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainable Working vzw). Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainable Working vzw)  reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainable Working vzw)  uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

 

Privacy Policy

In de verschillende soorten samenwerking die wij opzetten, vinden wij het belangrijk om de nodige zorg te besteden aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In het kader van deze samenwerkingen, hebben wij verschillende gegevens van u (en over u) nodig.

We vinden het belangrijk om u mee te delen welke gegevens we van u verzamelen en wat we er precies mee doen. In deze “policy” hopen we jou hier in alle transparantie wat meer duidelijkheid over te geven.

 

Vooreerst willen we benadrukken dat we jouw persoonsgegevens willen verwerken conform de GDPR of AVG- (Algemene Verordening Gegevensbescherming) regelgeving.

 

Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
 • zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
 • Privacy verklaring;
 • • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
 • minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
 • verwerking van uw persoonsgegevens;
 • • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
 • beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
 • uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
 • wijzen en deze respecteren.

Welke gegevens verzamelen we over u?

 • • Identificatiegegevens
 • • Gegevens nodig voor facturatie
 • • De persoonsgegevens die eventueel vervat zijn in de overeenkomsten die wij
 • hebben afgesloten
 • • Gegevens over jouw leeftijd, opleiding, professioneel verleden, verdere vorming en
 • professionele achtergrond
 • • Eventuele gegevens over familieleden indien dit relevant is voor de
 • coaching/bemiddeling/begeleiding
 • • Gegevens over jouw persoonlijk levenspad

Voor het verwerken van sommige van deze gegevens, hebben wij jou via een apart

toestemmingsformulier uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

 

Waarom verzamelen we die gegevens (zogenaamde rechtsgrond en doeleinden)?

 • Om jou een kwaliteitsvolle zorg te verlenen en onze prestaties correct te kunnen aanrekenen;
 • • Het nakomen van wettelijke verplichtingen gelinkt aan het (dagelijks) beheer van een
 • onderneming (zoals ondermeer fiscale en boekhoudkundige verplichtingen);
 • • Het nakomen van wettelijke verplichtingen gelinkt aan de specifieke wetgeving inzake bemiddeling;
 • • Het plannen van afspraken voor coachings- of andere begeleidingssessies;
 • • Om jou te kunnen inschrijven voor activiteiten en/of opleidingen;

Soms is het ook nodig om jouw persoonsgegevens te bewaren omwille van onze eigen

gerechtvaardigde belangen. In dat geval gaat het om onze rechten van verdediging in geval van geschillen.

 

Worden jouw gegevens met anderen gedeeld?

Als jouw gegevens binnen de Europese gemeenschap met anderen worden gedeeld, dan is dit enkel:

 • • Met gerechtelijke of administratieve instanties voor zover wij hier wettelijk of door de rechter toe verplicht zijn, of
 • • Mits jouw uitdrukkelijke toestemming, in de gevallen waarin dit door de wet of het gerecht wordt geëist, of
 • • indien je wenst dat bepaalde gegevens aan andere hulpverleners worden meegedeeld. Voor dit laatste wordt eventueel wel een vergoeding aangerekend.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

In principe heeft enkel Lut Van Mossevelde toegang tot jouw gegevens.

Uitzondering zijn onderstaande data:

 • • Deze die moeten worden verwerkt voor facturatie en voor fiscale doeleinden;
 • • Deze die met jouw toestemming aan andere hulpverleners worden meegedeeld.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Die termijn is niet voor alle gegevens dezelfde. Gegevens die we voor boekhouding en om fiscale redenen nodig hebben, worden gedurende 7 jaar na het einde van de samenwerking bewaard (tenzij deze termijn in de wet wordt gewijzigd).

Jouw contactgegevens (mail, gsm en adres) worden tot maximaal 10 jaar na versturing van de laatste factuur bewaard. Tenzij we onderling en schriftelijk anders overeenkomen.

De gegevens over jouw leeftijd, opleiding, professioneel verleden, verdere vorming en

professionele achtergrond worden bewaard tot 4 jaar na de laatste begeleidingssessie, cursus.

 

Bescherming van jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard op één portable.

Deze is beveiligd op 2 manieren:

 • • Digitaal via een paswoord
 • • Fysisch via een beperking van de toegang tot die portable (beveiligd door een code)

Maandelijks wordt een back-up gemaakt van deze data (op een externe schijf die op

dezelfde manier fysisch is beveiligd).

 

Uw rechten mbt uw persoonsgegevens (inzage, correctie of verwijdering van je gegevens)

Als betrokkene heb je volgende rechten op basis van de GDPR-regelgeving:

 

Toegang: Je hebt het recht om te weten of we Persoonsgegevens van jou hebben. Je mag vragen om een kopie van de Persoonsgegevens die we van jou bewaren (eventueel tegen betaling). Je hebt tevens recht op informatie over hoe wij deze verwerken.

 

Wijzigen: Je kan vragen om onjuiste persoonsgegevens te (laten) wijzigen;

 

Verzet: Je kan je verzetten tegen het gebruik van jouw Persoonsgegevens voor sommige doeleinden (zie ook het toestemmingsformulier).

 

Beperking: Je hebt het recht om ons te vragen om ons gebruik van jouw

Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld terwijl wij een klacht onderzoeken dat de Persoonsgegevens die we over u hebben, onnauwkeurig of onjuist zijn (dit is onderworpen aan bepaalde voorwaarden);

 

Verwijdering: Je kan vragen om jouw Persoonsgegevens te verwijderen (dit is onderworpen aan bepaalde voorwaarden);

 

Draagbaarheid (in de wet voorziene “portabiliteit” van gegevens): Voor zover de GDPRregelgeving dit vereist, kan je (eventueel tegen betaling) schriftelijk en uitdrukkelijk vragen om een kopie van de persoonsgegevens die van jou worden bewaard te bezorgen aan een door jou bepaalde derde (dit is onderworpen aan bepaalde voorwaarden).

 

Intrekken toestemming: Je kan een gegeven toestemming met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens steeds intrekken (zie hierover ook het

toestemmingsformulier).

 

De uitoefening van deze rechten dient wel in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de GDPR-wetgeving, conform te zijn aan onze policies en geldt steeds uitsluitend voor de toekomst.

Hoe kan je deze rechten uitoefenen?

Voor de uitoefening van deze rechten, kan je via mail terecht op:

info@sustainableworking.org

Je kan je verzoek ter attentie van Lut Van Mossevelde eveneens versturen naar volgende adres: Krekelstraat 15, 9300 Aalst – België. Gelieve op de omslag in dat geval uitdrukkelijk de vermelding “persoonlijk en vertrouwelijk” aan te brengen.

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 
Instituut voor Duurzaam Werken vzw – Institute for Sustainable Working vzw.
Krekelstraat 15,  9300 Aalst (België).   BE 472 750 185